Kategórie

Informácie a prístup k osobným údajom

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
podľa ust. § 19 a nasl. zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:  M ä s p o m a  spol. s r.o.
Sídlo:                         T. G. Masaryka 8, 960 01 Zvolen
IČO:                           00 650 803
Registrácia:             OR okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 43/S
Kontaktné údaje:   klobasky@maspoma.sk

2. Účel a spôsob spracúvania osobných údajov:

Pri spracúvaní osobných údajov je zákazník (objednávateľ) v zmysle ust. § 5 písm. n) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dotknutou osobou, t.j. osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Osobné údaje zákazníka (objednávateľa) prevádzkovateľ spracováva v elektronickej a listinnej forme a sú uložené na serveri, ktorý v súlade s platnými smernicami zabezpečuje ochranu osobných údajov. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami.

Osobné údaje zákazníka (objednávateľa) nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Realizácia kúpnej zmluvy:

Osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) prevádzkovateľ spracúva za účelom uzatvorenia a plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv zakladajúcich obchodnoprávne vzťahy podľa zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonníka, občianskoprávne vzťahy podľa zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj iných platných právnych predpisov (prijatie, evidencia a spracovanie objednávok, vydanie účtovných dokladov, riešenie reklamácií, upomienok, zápočtov, uskutočnenia právnych úkonov týkajúcich sa zmluvného vzťahu, žalôb a pod.), ako aj za účelom vedenia Konta kupujúceho.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) pre účely uzatvorenia a realizácie Kúpnej zmluvy, ako aj účely registrácie a ďalšieho spracovania Konta kupujúceho, v nasledovnom rozsahu: (i) Meno a Priezvisko, (ii) Fakturačná adresa, (iii) Dodacia adresa, (iv) E-mailová adresa, (v) Telefónne číslo., (vi) Bankové spojenie a platobné údaje.

Reklamné/marketingové účely:

Osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) prevádzkovateľ spracúva aj na reklamné /marketingové účely, cieľom ktorých je poskytnúť zákazníkovi (objednávateľovi/kupujúcemu) reklamu orientovanú na aktuálne alebo vnímané potreby.

Pri reklamných/marketingových účeloch prevádzkovateľ používa a zhromažďuje e-mailovú adresu zákazníka (objednávateľa/kupujúceho), aby tak prevádzkovateľ propagoval svoje vlastné výrobky a/alebo služby, ktoré sú podobné tým, ktoré zákazník (objednávateľ/kupujúci) získal na základe zrealizovanej objednávky.

V rámci marketingových aktivít je zákazník (objednávateľ/kupujúci) oprávnený odoslaním elektronickej objednávky prihlásiť sa na odber noviniek a akcií (Newsletter) pripravovaných na web stránke https://www.klobasky.sk/. Z newslettra sa zákazník (objednávateľ/kupujúci) môže odhlásiť na priloženom odkaze na odhlásenie alebo e-mailovou správou na adrese: klobasky@maspoma.sk. 

3. Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje zákazníka (objednávateľa) po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne za účelom archivácie v súlade s platnými právnymi predpismi o archivácii, a to po dobu 2 rokov pre účely prípadnej reklamácie, po dobu 10 rokov pre účtovné a daňové účely (pokiaľ osobitý právny predpis nevyžaduje inú dobu uchovávania), po dobu 4 rokov (resp. 10 rokov) po skončení zmluvného vzťahu, a to z dôvodu plynutia premlčacej doby.

4. Príjemca poskytnutých osobných údajov:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje zákazníka (objednávateľa) sú poskytované nasledovným príjemcom:

5. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prenos osobných údajov zákazníka (objednávateľa) do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, sa neuskutočňuje.

6. Práva zákazníka (objednávateľa) ako dotknutej osoby:

Zákazník (objednávateľ/kupujúci) je oprávnený svoje práva uplatniť písomnou listinnou formou adresovanou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo osobne u prevádzkovateľa.

7. Zásady spracúvania osobných údajov:

Vo Zvolene dňa 12.11.2020

Doprava zadarmo nad 100€

Doprava zadarmo

nad 100€

Produkty vyberané odborníkmi

Produkty vyberané

odborníkmi

Kvalitná oceľ z nemecka

Kvalitná oceľ

z nemecka