No results.

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode https://www.klobasky.sk/ prostredníctvom uzatvorenia Kúpnej zmluvy na diaľku (elektronicky/telefonicky/e-mailom).
 2. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (odberateľa) na strane druhej.
 3. Prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.klobasky.sk/ a zároveň predávajúcim je obchodná spoločnosť M ä s p o m a spol. s r.o., so sídlom: ul. T. G. Masaryka 8/955, 960 01 Zvolen, IČO: 00 650 803, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,  vl. č. 43/S, DIČ: 2020474654, IČ DPH: Sk2020474654, Bankové spojenie: SK15 7500 0000 0040 0380 8927, Kontaktný email: sklad.zvolen@maspoma.sk. 
 4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, sídlo: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č: 048/4124 693, e-mail: bb@soi.sk

2. VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

 1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

Predávajúci – obchodná spoločnosť M ä s p o m a spol. s r.o., so sídlom: ul. T. G. Masaryka 8/955, 960 01 Zvolen, IČO: 00 650 803, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,  vl. č. 43/S, pričom pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti;

Kupujúci – fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop;

Elektronická objednávka – odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického katalógu sortimentu predávajúceho a cenu tohto tovaru, a následne spracovaný systémom predávajúceho, pričom sa jedná o objednávku s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru;

Telefonická objednávka – objednanie tovaru telefonicky na telefónne číslo: +421 915 666 372 pričom sa jedná o objednávku s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru;

E-mailová objednávka – objednanie tovaru e-mailom zaslaný na e-mailovú adresu: sklad.zvolen@maspoma.sk, pričom sa jedná o objednávku s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru;

Tovar – produkty (tovar), ktorých zoznam spolu s popisom ich hlavných vlastností a kúpnou cenou je obsahom elektronického katalógu sortimentu predávajúceho nachádzajúceho na stránke https://www.klobasky.sk/;

E-shop – internetový obchod predávajúceho umiestnený na internetovej stránke  https://www.klobasky.sk/ a umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného predávajúcim na uvedenej stránke;

Konto kupujúceho – účet kupujúceho, ktorý bol zaregistrovaný v systéme predávajúceho, a na ktorom sú zhromažďované identifikačné osobné údaje kupujúceho, informácie o uskutočnených objednávkach, platbách a spôsobe ich vybavenia, ako aj účtovné doklady týkajúce sa tovaru (objednávka, dodací list, faktúra). Kupujúci sa prihlasuje na svoje Konto pomocou prihlasovacieho mena/e-mailová adresa kupujúceho/ a prihlasovacieho hesla (reťazec znakov nevyhnutný pre autentifikáciu, t.j. identifikáciu a overenie totožnosti kupujúceho v systéme predávajúceho).

3. REGISTRÁCIA KUPUJÚCEHO

 1. Kupujúci je oprávnený využívať služby E-shopu ako registrovaný zákazník.
 2. Kupujúci je oprávnený vykonať registráciu na internetovej stránke  https://www.klobasky.sk/ v časti s názvom „REGISTRÁCIA“ tak, že kupujúci vyplní registračný formulár, v ktorom kupujúci uvedie nasledovné údaje: Meno, Priezvisko, E-mail, Heslo, Potvrdenie hesla. 
 3. Registračný formulár musí obsahovať tiež vyhlásenie kupujúceho potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí, ako aj vyslovenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súhlas sa vyjadruje prostredníctvom tzv. funkcie checkbox (zaškrtávacie políčko).
 4. Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje pri registrácií Konta kupujúceho sú pravdivé, úplné a správne. Predávajúci nie je povinný overovať ich pravdivosť, úplnosť a správnosť.
 5. Odoslaním registračného formulára dochádza k založeniu Konta kupujúceho v systéme predávajúceho. Kupujúci následne obdrží na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, e-mail potvrdzujúci jeho registráciu spolu s uvedením prihlasovacieho mena a hesla, prostredníctvom ktorých sa kupujúci bude prihlasovať do E-shopu.
 6. Prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo sa oboma stranami považuje za predmet obchodného tajomstva a obe strany sa zaväzujú s nimi nakladať tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu neoprávnenou osobou, inak zodpovedajú za škody tým druhej strane spôsobené. Predávajúci nenesie zodpovednosť za sprístupnenie prihlasovacieho mena a prihlasovacieho hesla, ďalším osobám zo strany kupujúceho. 
 7. Konto kupujúceho je zriadené na dobu neurčitú a po túto dobu sú kupujúcemu poskytované služby prostredníctvom systému predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek zrušiť svoje Konto, a to formou písomnej žiadosti o zrušenie Konta kupujúceho zaslanej predávajúcemu, a to e-mailom na e-mailovú adresu sklad@maspoma.sk alebo poštou doporučene na adresu sídla predávajúceho. 
 8. K registrácií kupujúceho dochádza aj automaticky odoslaním prvej elektronickej objednávky v rámci E-shopu. 
   

4. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“), dochádza na základe návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy (ďalej aj „elektronická objednávka“) kupujúceho a jeho písomného prijatia predávajúcim (ďalej aj „elektronické potvrdenie objednávky“). 
 2. Elektronickou objednávkou kupujúceho sa rozumie výber konkrétneho tovaru kupujúcim z ponuky predávajúceho uvedenej v elektronickom katalógu sortimentu predávajúceho na stránke https://www.klobasky.sk/, a to prostredníctvom tlačidla/ikony zobrazujúceho nákupný košík s názvom DO KOŠÍKA.
 3. Informáciu o dostupnosti konkrétneho tovaru si kupujúci preverí prostredníctvom nasledovných vysvetliviek zobrazených pri každom konkrétnom tovare:
  1. DOSTUPNOSŤ: SKLADOM,
  2. DOSTUPNOSŤ: PREDOBJEDNÁVKA
 4. Elektronickú objednávku tovaru kupujúci uskutoční tak, že si prostredníctvom ponuky na stránke https://www.klobasky.sk/ vyberie konkrétny tovar a vloží požadovaný počet kusov daného tovaru do nákupného košíka, t.j. do tlačidla/ikony zobrazujúceho nákupný košík s názvom DO KOŠÍKA.
 5. Kupujúci si následne v elektronickej objednávke v časti „KOŠÍK – AKTUALIZÁCIA KOŠÍKA“ skontroluje druh/názov a množstvo ním objednaného tovaru vrátane jeho kúpnej ceny a prejde do časti označenej ako „DODACIE ÚDAJE“ a „DOPRAVA A PLATBA“, v rámci ktorých si kupujúci vyberie platobné a dodacie podmienky.
 6. Po uvedení týchto údajov sa kupujúcemu v elektronickej objednávke v časti označenej ako „ZHRNUTIE“ zobrazí zhrnutie jeho objednávky, ktoré obsahuje: (i) predmet objednávky (názov, druh a množstvo tovaru); (ii) jednotkovú a celkovú cenu objednávaného tovaru vrátane DPH; (iii) náklady na dopravu; (iv) vybraný spôsob platby; (v) fakturačné údaje a (vi) doručovacia adresa.
 7. Pre odoslanie objednávky je potrebné stlačiť tlačidlo označené ako „ZÁVÄZNE OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“. Elektronická objednávka musí obsahovať tiež vyhlásenie kupujúceho potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí, ako aj vyslovenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súhlas sa vyjadruje prostredníctvom tzv. funkcie checkbox (zaškrtávacie políčko).
 8. V prípade, ak predávajúci potvrdí elektronickú objednávku, kupujúci obdrží identifikačné číslo objednávky a spätné potvrdenie o prijatí elektronickej objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v registračnom formulári. Okamihom doručenia potvrdenia o prijatí elektronickej objednávky kupujúcemu je uzavretá Kúpna zmluva. Súčasťou spätného potvrdenia o prijatí objednávky je (i) zálohová faktúra, ktorou sa fakturuje kúpna cena objednaného tovaru; (ii) všeobecné obchodné podmienky a (iii) formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy. Kupujúci následne na svojom Konte v časti označenej ako „HISTÓRIA OBJEDNÁVOK“ obdrží účtovné doklady týkajúce sa Kúpnej zmluvy, ako aj ďalšie informácie ohľadom elektronickej objednávky kupujúceho (číslo faktúry, kúpna ceny, dátum vytvorenia objednávky, status objednávky, status platby, poznámka).
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať elektronickú objednávku, resp. jej časť (odmietnuť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy) alebo záväzok, resp. jeho časť predávajúceho z už uzavretej kúpnej zmluvy zaniká, ak sa plnenie stane nemožným (predávajúci nie je povinný dodať tovar), a to najmä v týchto prípadoch:
  1. elektronickú objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (neúplne, resp. chybne vyplnené údaje v elektronickej objednávke;
  2. kupujúci je nedostupný /t.j. napriek pokusu o telefonické spojenie sa s kupujúcim nie je možné tel. skontaktovať a/alebo kupujúci neodpovedá na e-mail a/alebo inak doručovanú písomnosť predávajúceho, a to ani do troch dní od jej doručenia kupujúcemu, a/alebo v prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, atď.;
  3. požadovaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena u dodávateľa tovaru.
 10. Kupujúci je oprávnený uskutočniť objednávku tovaru aj prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej objednávky. 

5. DODANIE TOVARU

 1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo ním splnomocnenej osobe v mieste dodania.  
 2. Miestom dodania sa rozumie dodacia adresa uvedená v objednávke kupujúceho ako doručovacia adresa. 
 3. Kupujúci má povinnosť tovar na dohodnutom mieste (dodacej adrese) prevziať. Ak kupujúci nebude schopný prevziať objednaný tovar riadne a včas, je povinný o tejto skutočnosti písomne vopred informovať predávajúceho, a to bezodkladne po tom, čo sa o nemožnosti prevzatia objednaného tovaru dozvie.
 4. Dodanie tovaru predávajúci uskutočňuje formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky alebo kuriérom doručeným na adresu uvedenú v objednávke ako miesto dodania (dodacia adresa). Kupujúci je povinný pri prevzatí objednaného tovaru oznámiť prepravcovi (doručovateľovi) číslo objednávky, ako aj preukázať svoju totožnosť, a to za účelom identifikácie kupujúceho a konkrétnej objednávky. V prípade, ak kupujúci splnomocní na prevzatie objednaného tovaru tretiu osobu, tretia osoba je povinná pri prevzatí objednaného tovaru predložiť predávajúcemu písomné plnomocenstvo, ktoré oprávňuje tretiu osobu na prevzatie objednaného tovaru.
 5. Dodanie tovaru prostredníctvom tzv. osobného odberu predávajúci uskutočňuje odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo ním splnomocnenej osobe v pobočke predávajúceho na adrese: Dobronivská cesta č.6, 960 01 Zvolen, a to počas otváracích hodín danej pobočky predávajúceho, t.j. v čase od 08:30 hod. do 15:00 hod. Osobný odber tovaru je možný do 3 /troch/ dní od prijatia elektronickej objednávky. Kupujúci je povinný pri prevzatí objednaného tovaru oznámiť predávajúcemu číslo objednávky, ako aj preukázať svoju totožnosť, a to za účelom identifikácie kupujúceho a konkrétnej objednávky. V prípade, ak kupujúci splnomocní na prevzatie objednaného tovaru tretiu osobu, tretia osoba je povinná pri prevzatí objednaného tovaru predložiť predávajúcemu písomné plnomocenstvo, ktoré oprávňuje tretiu osobu na prevzatie objednaného tovaru. 
 6. Pri dodaní tovaru predávajúci vystaví kupujúcemu dodací list. Každý dodací list musí obsahovať najmä: (i) riadne označenie (identifikácia) predávajúceho a kupujúceho; (ii) druh (názov) dodaného tovaru; (iii) množstvo dodaného tovaru; (iv) celková cena dodaného tovaru; (v) dátum dodania tovaru; (vi) odtlačok pečiatky a podpis predávajúceho a kupujúceho, resp. osôb oprávnených konať za nich s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá dodací list podpisuje; (vii) príp. ostatné náležitosti. Ak predávajúci odovzdá kupujúcemu pri dodaní tovaru iba faktúru, táto môže v danom prípade nahrádzať dodací list za predpokladu, že je to vo faktúre uvedené.
 7. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru na mieste skontrolovať stav balenia, či je zásielka nepoškodená a kompletná. Ak je porušená ochranná páska, balenie obsahuje trhliny, deformovaný roh, prerazený kartón alebo iné znaky porušenia, mohlo dôjsť aj k porušeniu doručovaného tovaru. Ak je obal viditeľne poškodený, odporúča sa kupujúcemu zásielku neprebrať a spísať s prepravcom (doručovateľom) protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Za škody vzniknuté počas prepravy je zodpovedný prepravca (doručovateľ). Ak kupujúci tovar prevezme napriek evidentnému poškodeniu obalu, prípadná reklamácia tovaru nebude uznaná. 
 8. Kupujúci je súčasne povinný dodaný tovar skontrolovať alebo zabezpečiť jeho skontrolovanie. Zjavné vady tovaru (týkajúce sa množstva, akosti, druhu a vyhotovenia) je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň od dodania tovaru, oznámiť predávajúcemu.
 9. V prípade, ak kupujúci najneskôr nasledujúci pracovný deň od dodania tovaru písomne nenamietne predávajúcemu, že tovar vykazuje vady, a to v akosti a/alebo druhu a/alebo množstve a/alebo vyhotovenia uvedenom v objednávke kupujúceho, platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že predávajúci dodal kupujúcemu tovar v akosti a/alebo druhu a/alebo množstve a/alebo vyhotovenia uvedenom v objednávke kupujúceho.   
 10. V prípade, ak nebude v moci predávajúceho dodať objednaný tovar (napr. v dôsledku nedodania tovaru predávajúcemu jeho dodávateľom), oznámi predávajúci túto skutočnosť bez zbytočného odkladu kupujúcemu a týmto oznámením sa Kúpna zmluva ohľadom tohto tovaru zrušuje a predávajúcemu zaniká povinnosť dodať tento tovar kupujúcemu.
 11. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a súčasne zaplatením kúpnej ceny.
   

6. POPLATKY ZA DODANIE TOVARU

6.1.   Ku kúpnej cene predávajúci pripočíta nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania.

6.2.   Cenník za prepravu pri využití služieb zmluvného kuriéra je nasledovný:

Doprava SR –  objednávky Slovenská republika

Hmotnosť zásielky v kgCena prepravy v EUR s DPH
do 23,12 €
2 – 53,59 €
5 – 104,20 €
10 – 155,64 €
15 – 206,00
20 – 308,40€
30 – 5012,00 €
50 – 15025,20 €
nad 1500,3 € / kg

Doprava ČR – objednávky Česká republika

Hmotnosť zásielky v kgCena prepravy v EUR s DPH
do 19,00 €
1 –  511,40 €
5 – 1014,40 €
10 – 1515,66 €
15 – 2018,00 €
20 – 3020,04 €
30 – 4026,56 €
40 – 5034,80 €
50 – 7045,00 €
70 – 10054,00 €
nad 100 kg0,54 €/kg

Dobierka – 1,20 Eur s DPH

Služby zmluvného kuriéra je možné využiť len na území SR a CZ.

Poznámka: v cene za prepravu je zahrnutý aj palivový poplatok, ktorý môže byť v období rozdielny, čo môže výslednú cenu za prepravu jemne zmeniť.

7. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu stanovenú v elektronickom katalógu platnom v deň odoslania objednávky. Dohodnutá kúpna cena zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Kúpne ceny na E-shope platia len pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu a nemusia byť totožné s kúpnymi cenami na maloobchodných predajniach predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu https://www.klobasky.sk/. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na už objednaný tovar, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania a spôsobu platby, ktoré si kupujúci zvolil v (elektronickej) objednávke. Balné je zahrnuté v cene prepravy. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný zaplatiť poplatok vo výške 1,00 €. 
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar nasledovne:
  1. Pri dobierke  – platbou v hotovosti a/alebo platobnou kartou pri odovzdaní tovaru kupujúcemu;
  2. Bez dobierky – na základe faktúry vystavenej predávajúcim v deň, ktorý bude ako deň splatnosti uvedený na príslušnej faktúre, a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre.
  3. Prostredníctvom GP webpay – platbu za tovar je možné zrealizovať prostredníctvom GP webpay účtu. Po výbere tohto spôsobu platby a potvrdení objednávky, bude kupujúci presmerovaný na zabezpečené stránky https://www.globalpayments.sk/, kde vykoná platbu.
  4. Pri osobnom odbere – platbou v hotovosti alebo platobnou kartou priamo do pokladne predávajúceho;

8. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Záruky a reklamácie sú upravené v samostatnom dokumente s názvom: Reklamačný poriadok.

9. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo kupujúcim určenou treťou osobou, s výnimkou dopravcu.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo kupujúcim určenou treťou osobou, s výnimkou dopravcu.
 3. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku.
 4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to buď listom zaslaným poštou na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na e-mail adresu: sklad.zvolen@maspoma.sk Na tento účel je kupujúci oprávnený použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý kupujúci obdrží so spätným potvrdením o prijatí elektronickej objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v registračnom formulári.
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 
 6. V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom e-mailu, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy potvrdiť kupujúcemu prijatie odstúpenia od zmluvy, a to na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v odstúpení od zmluvy.
 7. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť (doporučene na adresu: Mäspoma spol. s r.o., Dobronivská cesta č.6, 96001 Zvolen) alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 8. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, poštovné a iných nákladov a poplatkov (ďalej v texte aj „platby kupujúceho“).
 9. Platby kupujúceho je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru (nepoškodeného a nepoužitého tovaru) späť na adresu predávajúceho, a to rovnakým spôsobom vrátenia, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 10. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 8. a 9. tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 12. Kupujúci je povinný zabaliť tovar, ktorý je predmetom odstúpenia, do pôvodného obalu alebo obalu, ktorý je vyhovujúci na to, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu tovaru.
 13. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 14. Kupujúci nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, predmetom ktorej je:
  1. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť, a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;
  3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  5. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  6. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u skupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
  7. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
  8. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracováva jeho osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Bližšie informácie sú k dispozícii na https://www.klobasky.sk  

Právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR, a to zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.3.2021

Odoberajte novinky

Dostávajte pravidelné informácie o novinkách e-mailom

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromiapodmienkami používania.

Vyplnením a potvrdením vášho e-mailu vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich údajov v rámci Klobásky.sk.

Kategórie