No results.

Informácie a prístup k osobným údajom

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
podľa ust. § 19 a nasl. zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:  M ä s p o m a  spol. s r.o.
Sídlo:                         T. G. Masaryka 8, 960 01 Zvolen
IČO:                           00 650 803
Registrácia:             OR okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 43/S
Kontaktné údaje:   klobasky@maspoma.sk

2. Účel a spôsob spracúvania osobných údajov:

Pri spracúvaní osobných údajov je zákazník (objednávateľ) v zmysle ust. § 5 písm. n) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dotknutou osobou, t.j. osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Osobné údaje zákazníka (objednávateľa) prevádzkovateľ spracováva v elektronickej a listinnej forme a sú uložené na serveri, ktorý v súlade s platnými smernicami zabezpečuje ochranu osobných údajov. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami.

Osobné údaje zákazníka (objednávateľa) nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Realizácia kúpnej zmluvy:

Osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) prevádzkovateľ spracúva za účelom uzatvorenia a plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv zakladajúcich obchodnoprávne vzťahy podľa zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonníka, občianskoprávne vzťahy podľa zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj iných platných právnych predpisov (prijatie, evidencia a spracovanie objednávok, vydanie účtovných dokladov, riešenie reklamácií, upomienok, zápočtov, uskutočnenia právnych úkonov týkajúcich sa zmluvného vzťahu, žalôb a pod.), ako aj za účelom vedenia Konta kupujúceho.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) pre účely uzatvorenia a realizácie Kúpnej zmluvy, ako aj účely registrácie a ďalšieho spracovania Konta kupujúceho, v nasledovnom rozsahu: (i) Meno a Priezvisko, (ii) Fakturačná adresa, (iii) Dodacia adresa, (iv) E-mailová adresa, (v) Telefónne číslo., (vi) Bankové spojenie a platobné údaje.

Reklamné/marketingové účely:

Osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) prevádzkovateľ spracúva aj na reklamné /marketingové účely, cieľom ktorých je poskytnúť zákazníkovi (objednávateľovi/kupujúcemu) reklamu orientovanú na aktuálne alebo vnímané potreby.

Pri reklamných/marketingových účeloch prevádzkovateľ používa a zhromažďuje e-mailovú adresu zákazníka (objednávateľa/kupujúceho), aby tak prevádzkovateľ propagoval svoje vlastné výrobky a/alebo služby, ktoré sú podobné tým, ktoré zákazník (objednávateľ/kupujúci) získal na základe zrealizovanej objednávky.

V rámci marketingových aktivít je zákazník (objednávateľ/kupujúci) oprávnený odoslaním elektronickej objednávky prihlásiť sa na odber noviniek a akcií (Newsletter) pripravovaných na web stránke https://www.klobasky.sk/. Z newslettra sa zákazník (objednávateľ/kupujúci) môže odhlásiť na priloženom odkaze na odhlásenie alebo e-mailovou správou na adrese: klobasky@maspoma.sk. 

3. Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje zákazníka (objednávateľa) po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne za účelom archivácie v súlade s platnými právnymi predpismi o archivácii, a to po dobu 2 rokov pre účely prípadnej reklamácie, po dobu 10 rokov pre účtovné a daňové účely (pokiaľ osobitý právny predpis nevyžaduje inú dobu uchovávania), po dobu 4 rokov (resp. 10 rokov) po skončení zmluvného vzťahu, a to z dôvodu plynutia premlčacej doby.

4. Príjemca poskytnutých osobných údajov:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje zákazníka (objednávateľa) sú poskytované nasledovným príjemcom:

 • JMS – solid trade spol. s r.o., so sídlom Ľ. Štúra 1061/27, 960 01 Zvolen, IČO : 00615 579 (dodávateľ podnikového informačného systému, ktorý zabezpečuje jeho podporu)
 • DaKra Zvolen s.r.o., so sídlom Ružová 1360/44, 96001 Zvolen, IČO: 36645354 (dodávateľ hardware a správca mailového serveru)
 • ReMax Courier Service, spol. s r.o., so sídlom Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, IČO : 35825456 (doručovateľské a kuriérske služby)
 • MAISON DIGITAL, s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO : 45546649 (dodávateľ webstránky)
 • Invelity, s.r.o., so sídlom Strážska cesta 22, 960 01 Zvolen, IČO : 47455411 (dodávateľ PPC a SEO)

5. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prenos osobných údajov zákazníka (objednávateľa) do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, sa neuskutočňuje.

6. Práva zákazníka (objednávateľa) ako dotknutej osoby:

 • Odvolať súhlas – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré na jeho základe o zákazníkovi (objednávateľovi) boli prevádzkovateľom, spracované.
 • Právo na prístup – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že sa spracúvajú jeho osobné údaje. Potvrdenie o spracovaní osobných údajov zákazníka (objednávateľa) prevádzkovateľ poskytne v písomnej listinnej forme, pokiaľ zákazník (objednávateľ) nepožiada iný spôsob ich poskytnutia.
 • Právo na opravu – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil, doplnil, aktualizoval nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to v prípadoch uvedených v ust. § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, a to v prípadoch uvedených v ust. § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (tretej osobe).
 • Právo namietať – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov, a to za podmienok uvedených v ust. § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo v prípade, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje prevádzkovateľ spracúva nespravodlivo alebo nezákonne, podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zákazník (objednávateľ/kupujúci) je oprávnený svoje práva uplatniť písomnou listinnou formou adresovanou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo osobne u prevádzkovateľa.

7. Zásady spracúvania osobných údajov:

 • Zásada zákonnosti – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa) v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv zákazníka (objednávateľa).
 • Zásada obmedzenia účelu – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa )na konkrétny účel, a to výlučne na účely plnenia povinností ako zákazníka (objednávateľa) vyplývajúceho zo vzťahu.
 • Zásada minimalizácie osobných údajov – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa) len v rozsahu, v ktorom je to nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracovania.
 • Zásada správnosti – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa) s dôrazom na ich presnosť a podľa potreby a požiadaviek zákazníka (objednávateľa), osobné údaje zákazníka (objednávateľa) opravuje, dopĺňa a aktualizuje.
 • Zásada minimalizácie uchovávania – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa) len počas obdobia nie dlhšieho, než je nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracovania, okrem spracúvania osobných údajov zákazníka (objednávateľa) za účelom archivácie, na štatistický účel alebo plynutie premlčacej doby.
 • Zásada integrity a dôvernosti – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa) spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.
 • Zásada zodpovednosti – prevádzkovateľ zodpovedá za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov zákazníka (objednávateľa).

Vo Zvolene dňa 12.11.2020

Odoberajte novinky

Dostávajte pravidelné informácie o novinkách e-mailom

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromiapodmienkami používania.

Vyplnením a potvrdením vášho e-mailu vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich údajov v rámci Klobásky.sk.

Kategórie