No results.

Reklamačný poriadok

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodná spoločnosť M ä s p o m a spol. s r.o., so sídlom: ul. T. G. Masaryka 8/955, 960 01 Zvolen, IČO: 00 650 803, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,  vl. č. 43/S, ako „predávajúci“ vydáva nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa kupujúci informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobne uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady tovaru, o uplatnení záruky vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 2. Uzavretím Kúpnej zmluvy na podklade Všeobecných obchodných podmienok, pristupuje kupujúci k všetkým podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku, vyjadruje s nimi súhlas a vôľu byť nimi viazaný. Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený v článku VII. Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady dodaného tovaru. Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právnych predpisov. 
 4. Podmienky záruky a reklamácie sa riadia Kúpnou zmluvou, Všeobecnými obchodnými podmienkami, týmto Reklamačný poriadkom, návodom na obsluhu tovaru a záručným dokladom. Prípadné odchylné ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve, záručnom doklade alebo návode na obsluhu majú prednosť pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

2. PODMIENKY REKLAMÁCIE

 1. Ak sa na dodanom tovare vyskytne vada, za ktorú zodpovedá predávajúci, kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu podľa ustanovení tohto Reklamačného poriadku.
 2. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho.
 3. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, avšak len v prípade, ak bola spôsobená zavineným porušením jeho povinnosti.
 4. V prípade, ak medzi predávajúcim a kupujúcim je dohodnutá záručná doba, čo preukazuje záručný doklad (záručný list) dodaný spolu s tovarom, predávajúci sa zaväzuje, že tovar počas záručnej doby uvedenej v záručnom doklade, bude mať dohodnuté vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu spôsobom dohodnutým vo Všeobecných obchodných podmienkach.  Záručná doba neplynie v čase, keď kupujúci nemôže používať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. Za účelom dodržania záručných podmienok je kupujúci povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode na tovare, šetrne s tovarom zaobchádzať a používať ho iba v takých podmienkach,  ktoré nemajú za následok dočasné alebo trvalé kvalitatívne zmeny na vonkajších alebo vnútorných súčastiach tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, uplynutím záručnej doby.
 5. Reklamácia tovaru sa nevzťahuje na prípady ak:
  1. vada tovaru bola spôsobená nevhodným a/alebo neodborným a/alebo nesprávnym užívaním a/alebo manipuláciou tovaru;
  2. vada tovaru bola spôsobená jeho užívaním v rozpore s návodom na použitie a/alebo charakterom tovaru;
  3. na tovare boli vykonané úpravy a/alebo opravy a/alebo výmeny či iné neoprávnené manipulácie;
  4. tovar bol mechanicky poškodený;
  5. tovar bol skladovaný a/alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie;
  6. tovar bol skladovaný a/alebo používaný v prostredí nevhodnom vzhľadom na charakter tovaru;
  7. tovar bol vystavený vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, slnko a pod.), ak tento nebol priamo predávajúcim a/alebo výrobcom predurčený na používanie v takomto prostredí;
  8. vada tovaru je prejavom jeho bežného opotrebovania a/alebo poškodenia;
  9. vada tovaru bola zapríčinená živelnou pohromou;
  10. vada tovaru vznikla pri inštalácii a/alebo montáži, a to nedostatočným technickým zabezpečením, nedodržaním inštalačných požiadaviek, preťažením dielov nad predávajúcim a/alebo výrobcom udaný výkon, nezodpovedným alebo nesprávnym zaobchádzaním či použitím nevhodných prevádzkových materiálov;
  11. vada tovaru bola spôsobená chemickým pôsobením.
 6. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru na mieste dodania tovaru, skontrolovať stav balenia, či je zásielka nepoškodená a kompletná. Ak je porušená ochranná páska, balenie obsahuje trhliny, deformovaný roh, prerazený kartón alebo iné znaky porušenia, mohlo dôjsť aj k porušeniu doručovaného tovaru. Ak je obal viditeľne poškodený, odporúča sa kupujúcemu zásielku neprebrať a spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Za škody vzniknuté počas prepravy je zodpovedný prepravca. Ak kupujúci tovar prevezme napriek evidentnému poškodeniu obalu, prípadná reklamácia tovaru nebude uznaná. 
 7. Kupujúci je súčasne povinný dodaný tovar skontrolovať alebo zabezpečiť jeho skontrolovanie, a to bezodkladne po odovzdaní tovaru kupujúcemu. Zjavné vady tovaru (týkajúce sa množstva, akosti, druhu a vyhotovenia) je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň od dodania tovaru, oznámiť predávajúcemu.
 8. Miestom reklamácie je adresa sídla prevádzky predávajúceho: Mäspoma spol. s r.o., Dobronivská cesta č.6, 96001 Zvolen, Slovenská republika.
 9. Kupujúci je povinný dodať reklamovaný tovar a/alebo zabezpečiť dodanie reklamovaného tovaru do miesta reklamácie, a to na vlastné náklady bez nároku na ich preplatenie zo strany predávajúceho. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že predávajúci zabezpečí pre kupujúceho vyzdvihnutie reklamovaného tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, avšak náklady s tým spojené hradí kupujúci bez nároku na ich preplatenie zo strany predávajúceho.
 10. Kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za vady je dôvodné len za predpokladu, že reklamovaná vada tovaru, ktorá bola dôvodom pre uplatnenie tohto práva:
  1. je vadou skutočnou;
  2. vyskytuje sa na dodanom tovare v dobe uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady;
  3. ide o vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá;
  4. kupujúci ju uplatnil u predávajúceho bez zbytočného odkladu, po tom ako kupujúci vady zistil alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mal zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť pri prevzatí tovaru. 
 11. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pojem „včasného“ odstránenia vady je potrebné vykladať podľa okolností každého prípadu, s prihliadnutím k povahe vadného tovaru a náročnosti odstránenia vady.
 12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. 
 13. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak ide o vadu:
  1. ktorú nemožno odstrániť (objektívne nie je možné odstrániť prejavy vady tovaru) a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady;
  2. síce odstrániteľnú, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať (za opätovný výskyt vady po oprave sa považuje výskyt tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách; väčším počtom vád sa rozumie súčasný výskyt aspoň troch vád tovaru).    
 14. Kupujúci má právo na výmenu tovaru za tovar rovnakej značky, rovnakého typu, prevedenia a pod. Predávajúci je oprávnený vymeniť vadný tovar za bezvadný tovar inej značky obdobných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov v prípade, ak sa tovar rovnakej značky prestal vyrábať alebo došlo k podstatnému zvýšeniu jeho ceny zo strany dodávateľa predávajúceho.
 15. Pokiaľ pri oprave tovaru bude zistená skutočnosť, že vada tovaru vznikla spôsobom vylúčeným z reklamácie tovaru a/alebo sa vada na tovare neprejaví, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s testovaním a manipuláciou. Tovar bude kupujúcemu vrátený až po uhradení týchto nákladov. Predávajúci kupujúceho vhodným spôsobom vyzve na prevzatie opraveného tovaru. S tovarom, ktorý nebude včas vyzdvihnutý, bude naložené v súlade s ust. § 656 Občianskeho zákonníka.
 16. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho, vykoná sám a/alebo poverí tretiu osobu, ktorá nie je predávajúcim výslovne písomne splnomocnená, zmeny a/alebo opravy na reklamovanom tovare, predávajúci neuzná pohľadávky vzniknuté z tohto dôvodu, a teda predávajúci neuhradí takto vzniknuté náklady.

3. POSTUP UPLATNENIA REKLAMÁCIE

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu vád tovaru:
  1. e-mailom – reklamácia zaslaná na e-mailovú adresu: klobasky@maspoma.sk;    
  2. telefonicky – reklamácia uplatnená telefonicky na telefónnom čísle +421 915 666 372;
  3. osobne na adrese sídla predávajúceho – reklamácia uplatnená na adrese sídla prevádzky predávajúceho: Mäspoma spol. s r.o., Dobronivská cesta č.6, 96001 Zvolen, Slovenská republika.
  4. písomne poštou – reklamácia zaslaná ako balík doporučenou zásielkou na adresu sídla prevádzky predávajúceho: Mäspoma spol. s r.o., Dobronivská cesta č.6, 96001 Zvolen, Slovenská republika.
 2. Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru prostredníctvom reklamačného oznámenia, ktoré musí obsahovať najmä: (i) identifikačné údaje kupujúceho (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, e-mail, telefónne číslo); (ii) druh (názov/sortiment/kód) reklamovaného tovaru; (iii) množstvo reklamovaného tovaru; (iv) dátum dodania tovaru; (v) návrh na vybavenie reklamácie; (vi) popis vád tovar (popis reklamácie); (vii) odtlačok pečiatky a podpis kupujúceho (vii) prílohy (napr. fotodokumentácia zachytávajúca vady tovaru); (viii) príp. ostatné náležitosti.
 3. Pri uplatňovaní reklamácie tovaru musí kupujúci predávajúcemu zaslať: (i) vadný tovar spolu so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom v jeho originálnom obale; (ii) záručný doklad, ak bol vydaný; (iii) faktúru spolu s dokladom o zaplatení kúpnej ceny a (iv) dodací list. V prípade, ak spomínané doklady budú prepisované a/alebo pozmenené a/alebo neúplné, predávajúci nie je povinný prijať tovar na reklamačné konanie.

4. NÁHRADA ŠKODY

 1. Celkový rozsah povinnosti predávajúceho nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá vznikla kupujúcemu v dôsledku porušenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, je obmedzený do výšky 50% celkovej zmluvnej ceny tovaru bez DPH, a to celkovo na všetky škodové udalosti súhrnne. Nahrádza sa iba skutočná škoda, a to prednostne v peniazoch. Ušlý zisk a ani iné typy následných a iných škôd sa nenahrádzajú.
 2. Ak zanikne povinnosť predávajúceho dodať tovar pre nemožnosť plnenia, je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu takto vzniknutú škodu iba v prípade, ak nemožnosť plnenia bola zavinená predávajúcim. Pre rozsah náhrady takto spôsobenej škody platí limitácia škody uvedená v predchádzajúcom bode.

5. REKLAMAČNÉ SÚVISLOSTI

 1. Nezáručná oprava:
  1. Ak sa na vadu tovaru nevzťahuje záruka, kupujúci si môže u predávajúceho písomne dohodnúť podmienky nezáručnej opravy, predpokladanú cenu opravy a termín prevzatia opraveného tovaru (zmluva o oprave veci). Ak sa počas opravy vyskytnú také okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na dohodnuté podmienky opravy, zvýšenie predpokladanej ceny opravy alebo predĺženie dohodnutej doby opravy, predávajúci o týchto okolnostiach vhodným spôsobom kupujúceho informuje a vyžiada si jeho súhlas so zmenenými podmienkami opravy. Ak sa predávajúci nedohodne s kupujúcim na zmenených podmienkach, Zmluva o oprave veci zaniká a kupujúci je povinný vyzdvihnúť si tovar a zaplatiť predávajúcemu cenu za už vykonané práce a náhradu vzniknutých nákladov.
 2. Pri odovzdaní tovaru na opravu predávajúci písomne dohodne s kupujúcim termín na vyzdvihnutie opraveného tovaru. S tovarom, ktorý nebude včas vyzdvihnutý, bude naložené v súlade s ust. § 656 Občianskeho zákonníka.
 3. Vrátenie tovaru, ktorý nemá vady:
  1. Kupujúci je oprávnený vrátiť objednaný tovar, ktorý nemá vady, a to využitím práva na odstúpenie do zmluvy v 14 dňovej lehote. 

6. ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej na podklade Všeobecných obchodných podmienok a môže byť zmenený iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 12.11.2020.

Odoberajte novinky

Dostávajte pravidelné informácie o novinkách e-mailom

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromiapodmienkami používania.

Vyplnením a potvrdením vášho e-mailu vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich údajov v rámci Klobásky.sk.

Kategórie